w Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem

Inspektor  Ochrony Danych – kontakt   email:  iod@przasnysz.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem  adres: Bogate 57a, 06-300 Przasnysz, tel.  29 751 39 17 email: gbpprzasnysz@interia.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  iod@przasnysz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • zapisu do biblioteki
 • korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
 • dochodzenia roszczeń
 • jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.

 4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.        
        celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
        szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą      
     podlegać profilowaniu.

       6.  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
             międzynarodowych.

       7.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu  
            następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
     skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

   9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy     
       powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom   
       uprawnionym na podstawie przepisów prawa.