Przypominany o trwających konkursach

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„List do przyjaciela” 

 1. Organizatorem konkursu „List do przyjaciela” jest  Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem.
 2. Celem  konkursu jest promowanie czytelnictwa, rozwijanie twórczej aktywności, wrażliwości i  wyobraźni oraz zachęcenie dzieci do pisania listów tradycyjnych.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej  z terenu gminy Przasnysz.
 4. Konkurs polega na napisaniu tradycyjnego listu, który będzie zachęcał do wizyty w  bibliotece.
 5. Praca powinna mieć formę listu tradycyjnego (format A4, pismo odręczne, koperta) oraz posiadać cechy charakterystyczne dla listu (układ graficzny, zwroty grzecznościowe, osobisty ton wypowiedzi).
 6. Prace muszą być napisane samodzielnie i nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.
 7. Do oceny prac powołana zostanie komisja konkursowa.

Kryteria:  zgodność z tematem Konkursu, poprawność stylistyczna i językowa, pomysłowość, poziom literacki pracy oraz  estetyka wykonania.

 • List należy podpisać wyłącznie imieniem, a dane osobowe umieścić w dołączonym do pracy zgłoszeniu.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia    25 maja 2021 r. w kopercie zaadresowanej:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem

Bogate 57a

06-300 Przasnysz

 1. W konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 2. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną poinformowane przez Organizatora drogą telefoniczną lub e-mailową. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 maja 2021 r.
 3.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia i nazwiska zdobywcy nagrody w mediach społecznościowych.
 4.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych.                                           
  Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Ochrona Danych Osobowych:

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu rozliczenia konkursu  w przypadku otrzymania nagrody.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

-imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu kontaktowego.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych.

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

e-mail lub nr telefonu  ……………………………………………………….………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu: „List do przyjaciela” i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do udziału w konkursie.

…………………………………………..                    ……………………………………………………………… ….              

(miejscowość, data)                                     ( czytelny podpis uczestnika konkursu)

……………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Narzymskiego w Bogatem moich danych osobowych wskazanych w karcie zgłoszenia, w celu niezbędnym do przeprowadzenia, realizacji  i rozliczenia konkursu  „List do przyjaciela” oraz publikacji wyników konkursu w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.

…………………………………………..                    ………………………………………………………………

(miejscowość, data)                               ( czytelny podpis uczestnika konkursu)

……………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                        Regulamin konkursu

„Najaktywniejszy  czytelnik  Biblioteki”

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem  

2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy oraz budowanie pozytywnych relacji biblioteka – czytelnik.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

4.Konkurs trwa od dnia 17 maja do 18 czerwca 2021 r.

5. Zwycięzcami zostaną osoby, które w czasie trwania konkursu  przeczytają najwięcej książek. Za każdą przeczytaną książkę będzie przyznawany punkt,  a czytelnicy nowo zapisani będą mogli dodatkowo uzyskać 3 punkty.

6. W konkursie przewidziane są nagrody w IV kategoriach:

I   – dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-6 lat);

II  – uczniowie  klas  I –  IV;

III – uczniowie  klas V –  VIII;

IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.

Organizator może również przyznać wyróżnienia.

6. Podsumowanie konkursu odbędzie się pod koniec czerwca 2020 r.                                                                           

 O dokładnym terminie wręczenia  nagród zwycięzcy poinformowani zostaną telefonicznie.

8. Szczegółowych  informacji  na temat konkursu można uzyskać w siedzibie biblioteki lub pod nr tel. 29 7513917

                                                                                                   ZAPRASZAMY!!!

0 thoughts on “Przypominany o trwających konkursach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.